KEHITÄ YRITYSTÄSI JA HAE 5.000 € ARVOISTA INNOVAATIOSETELIÄ

Inno­vaa­tioseteli on tukimuo­toinen rahoi­tus pie­nille ja keskisu­urille yri­tyk­sille liike­toimin­nan kehit­tämiseen ja kasvu­un. Inno­vaa­tiosetelin voi käyt­tää inno­vaa­tiotoim­intaan liit­tyvien asiantun­ti­japalvelu­jen han­k­in­taan. Yri­tys voi saa­da tuki­ra­han, jos sil­lä on uusi tuote- tai palvelu­idea, jol­la on kan­sain­välistä kasvupotentiaalia.

Innovaatioseteli.eu on kokei­den kasvuyrit­täjien yhteinen sivus­to, jon­ka kaut­ta tar­joamme mak­su­ton­ta neu­von­taa yri­tys­ten mah­dol­lisu­ud­es­ta saa­da julk­isia tukia. Autamme selvit­tämään, että voiko yri­tyk­senne saa­da inno­vaa­tiosetelin ja hoidamme tarvit­taes­sa puolestanne myös hakupros­essin sekä raportoinnin.

Innovaatioseteli lyhyesti

  • Inno­vaa­tiosetelin myön­tää Busi­ness Fin­land, joka tar­joaa kan­sain­välistymis- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­palvelui­ta yrityksille
  • 5.000 euron arvoisel­la inno­vaa­tiosetelil­lä yri­tys voi selvit­tää uuden tuot­teen, palvelu­idean tai keksin­nön jatkokehityskelpoisuutta
  • Omara­hoi­tu­so­su­us 1000 € + ALV
  • Inno­vaa­tiosetelin keskeisenä ajatuk­se­na on uuden, kan­sain­välistä kasvupo­ten­ti­aalia omaa­van liike­toimin­nan synnyttäminen
  • Inno­vaa­tioseteli ei ole tarkoitet­tu jo vaki­in­tuneen palvelun tai tuot­teen kehit­tämiseen, markki­noin­ti­in, viestin­tään tai verkko­sivu­jen tekoon. Setelil­lä ei myöskään voi ostaa koulu­tus­ta eikä tukea toimin­nanoh­jaus- tai taloushallinnon jär­jestelmien hankintaa
  • Toi­min­imelle ei myön­netä innovaatioseteliä
Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Lähetä meille yhteysti­etosi ja saat mak­sut­toman arvion asiantun­ti­joil­tamme siitä, onko yri­tyk­sel­länne mah­dol­lisu­us saa­da innovaatioseteliä.

Innovaatioseteli.eu on kokenei­den kasvuyrit­täjien yhteinen sivus­to, jon­ka kaut­ta tar­joamme mak­su­ton­ta neu­von­taa yri­tys­ten mah­dol­lisu­ud­es­ta saa­da julk­isia tukia. Innovaatioseteli.eu ei ole Busi­ness Fin­landin eikä ELY-keskuk­sen ylläpitämä sivus­to. Tavoit­teenamme on aut­taa suo­ma­laisia yri­tyk­siä kasvu­un ja kansainvälistymiseen.

info@innovaatioseteli.eu
020 7500 285

Pos­tiosoite:
Inno­vaa­tioseteli
PL 8
FI-00981 HELSINKI