Vie yrityksesi osaaminen uudelle tasolle ELY-keskuksen kehittämispalveluilla

Hyödynnä mahdollisuutesi kehittää yrityksesi liiketoimintaa huippuasiantuntijan kanssa — hinta 325 € + alv. / päivä!

Suomen parhaiden asiantuntijoiden apua yrityksesi kehittämiseen helposti ja edullisesti

Onko yri­tyk­sesi tähtäimessä markki­noin­nin ja myyn­nin kehit­tämi­nen, kasvu- ja kan­sain­välistymi­nen, strate­gisen tai taloudel­lisen osaamisen nos­t­a­mi­nen uudelle tasolle tai ken­ties inno­vaa­tioiden kaupallistaminen?

Muun muas­sa näitä ja liike­toimin­nan mui­ta osa-aluei­ta voit kehit­tää ELY-keskuk­sen nimeämien huip­puasiantun­ti­joiden avul­la. PK-yri­tyk­set voivat hakea ELY-keskuk­sen kehit­tämis­palvelui­ta, kun yri­tyk­sen tähtäimessä on kas­vaa ja kehit­tää osaamista.

ELY-keskuk­sen yri­tys­ten kehit­tämis­palvelu­iden kaut­ta viet yri­tyk­sesi osaamisen uudelle tasolle ja palvelu räätälöidään yri­tyk­sesi kehit­tämis­tarpei­denne mukaisesti. 

Palvelu toteutetaan tyyp­il­lis­es­ti 2 — 5 päivää kestävän kon­sul­toin­nin aikana ja ELY-keskuk­sen rahoi­tus kat­taa 75 % kehit­tämis­palvelu­iden kus­tan­nuk­sista. Palvelun omara­hoi­tu­so­su­us on 325 € + alv / konsultointipäivä.

Kuka voi hakea rahoitusta ja mitä palvelu sisältää?

Toimi­ala- tai yhtiö­muo­tora­joituk­sia ei ole. Inno­vaa­tioiden kau­pal­lis­tamisen kon­sul­toin­tia voidaan myön­tää myös alku­vai­heen yri­tyk­sille. Palvelu räätälöidään aina yri­tyk­sesi tarpeisi­in. Kon­sul­toin­ti-palvelu on jaet­tu viiteen osa-alueeseen:

  • Kasvu ja kansainvälistymien
  • Tuot­tavu­us ja digitalisointi
  • Markki­noin­ti ja asiakkuudet
  • Joht­a­mi­nen ja henkilöstö
  • Inno­vaa­tioiden kaupallistaminen

Lähetä meille yhteysti­etosi ja saat mak­sut­toman arvion, siitä onko yri­tyk­sel­länne mah­dol­lisu­us saa­da ELY-rahoi­tus­ta liike­toimin­nan kehittämiseen:

Suomen vähäbyrokraattisin yritysrahoitus tekee hakemisesta helppoa

ELY-keskuk­sen kehit­tämis­palvelu­iden rahoituk­sen hakem­i­nen on mutka­ton­ta ja nopeaa. Voit hakeu­tua palvelun piirin kaut­tamme ja autamme mielel­lämme rahoituk­sen hakemisessa.

Pyydä maksuton arviomme mahdollisuuksistasi saada ELY-rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen

Verkos­tostamme löy­tyy ELY-keskuk­sen nimeämiä asiantun­ti­joi­ta kaikki­in viiteen kehit­tämis­palvelu­iden osa-alueeseen – anna mei­dän aut­taa liike­toimin­nan kehit­tämisessä ja pyy­dä mak­su­ton arviomme, siitä voisiko yri­tyk­senne saa­da ELY-rahoi­tus­ta liike­toimin­nan kehittämiseen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Innovaatioseteli.eu on kokenei­den kasvuyrit­täjien yhteinen sivus­to, jon­ka kaut­ta tar­joamme mak­su­ton­ta neu­von­taa yri­tys­ten mah­dol­lisu­ud­es­ta saa­da julk­isia tukia. Innovaatioseteli.eu ei ole Busi­ness Fin­landin eikä ELY-keskuk­sen ylläpitämä sivus­to. Tavoit­teenamme on aut­taa suo­ma­laisia yri­tyk­siä kasvu­un ja kansainvälistymiseen.

info@innovaatioseteli.eu
020 7500 285

Pos­tiosoite:
Inno­vaa­tioseteli
PL 8
FI-00981 HELSINKI