TIETOSUOJASELOSTE

Yksi­ty­isyyte­si on meille tärkeää. Täältä löy­dät tietoa Innovaatioseteli.eu:n tietosuojasta.

Tältä sivul­ta löy­dät seu­raa­vat tiedot:

 • Suo­ra­markki­noin­tirek­isterin seloste
 • Tietoa evästei­den käytöstä

 

SUORAMARKKINONTIREKISTERI

 • Rek­ister­in­pitäjä: Innovaatioseteli.eu.
 • Yhtey­de­not­to: info@innovaatioseteli.eu
 • Tal­len­nu­s­paik­ka / jär­jestelmä: Microsoft Out­look, Microsoft Excel ja Word / Microsoft OneDrive
 • Tieto­jen luok­i­tus: Sisäinen

Henkilöti­eto­ja käytetään suo­ra­markki­noin­ti­in, myyn­nin edis­tämiseen, etämyyn­ti­in, mielipi­de- tai markki­natutkimuk­seen, markki­noin­tivi­estin­tään tai mui­hin näi­hin rin­nastet­tavi­in osoit­teel­lisi­in lähetyk­si­in. Markki­noin­tia, tutkimuk­sia ja viestin­tää voidaan toteut­taa myös sähköis­es­ti ja pro­filoitu­na toimen­pitei­den kohden­tamisek­si. Henkilöti­eto­ja käytetään myös suo­ra­markki­noin­tikiel­to­jen hallintaan. Henkilöti­eto­ja voidaan analysoi­da ja käsitel­lä markki­noin­nin kohden­tamisek­si ja sisäl­lön kiin­nos­tavu­u­den lisäämisek­si sekä liike­toimin­nan kehit­tämisek­si, luo­ma­l­la rek­isteröidy­istä eri­laisia profi­ile­ja. Henkilöti­eto­ja voidaan käsitel­lä sovel­tuvan lain­säädän­nön sal­lim­in tavoin myös samaan kon­serni­in kul­loinkin kuu­lu­vien yhtiöi­den ja yhteistyökump­panei­den toimes­ta niiden omaan luku­un toteutet­tavaan suo­ra­markki­noin­ti­in ja muuhun viestintään.

Rek­isterin pitämisen ja henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn peruste on rek­ister­in­pitäjän oikeutetun edun toteuttaminen.

Rek­isteri voi sisältää esimerkik­si seu­raavia tieto­ja: henkilön nimi, sähkö­pos­tiosoite, mat­ka- ja/tai muu puhe­lin­nu­mero, pos­tiosoite, sukupuoli, syn­tymäai­ka, kieli, arvo tai ammat­ti, rek­isteröi­dyn itse anta­mat ja ilmoit­ta­mat muut tiedot, suo­ra­markki­noin­tilu­vat ja ‑kiel­lot. Muiden kuin yksi­ty­isas­i­akkaiden osalta rek­isteri­in tal­len­netaan organ­isaa­tion nimi, organ­isaa­tion y‑tunnus tai vas­taa­va, organ­isaa­tion osoitetiedot, yhteyslo­ki. Rek­isteri voi myös sisältää edel­lä mainit­tu­jen tieto­jen perus­teel­la laa­dit­tu­ja profiileja

Tieto­ja säi­lytetään ja käsitel­lään luok­i­tuk­sen ”sisäi­nen” mukaisesti.

Tieto­ja kerätään mm. rek­isteröidyltä itseltään, esim. eri­lais­ten palvelu­jen käytön ja rek­isteröi­tymisen yhtey­dessä, esimerkik­si sähköi­sis­sä palveluis­sa ja eri­lais­ten markki­noin­ti­toimen­pitei­den, kuten tapah­tu­mien, kam­pan­joiden, tutkimusten ja kyse­lyi­den yhtey­dessä. Tieto­ja voidaan kerätä ja päivit­tää myös yhteistyökump­panei­den ja samaan kon­serni­in kul­loinkin kuu­lu­vien yhtiöi­den muista rek­istereistä sekä niiden yhteistyökump­panien rek­istereistä, kaup­parek­ister­istä, yri­tys- ja yhteisöti­eto­jär­jestelmästä, yhtiöi­den omil­ta verkko­sivuil­ta sekä henkilöti­eto­ja koske­via palvelu­ja tar­joav­il­ta vira­nomaisil­ta ja yrityksiltä.

Tieto­ja saa kerätä rek­isteri­in ja käyt­tää suo­ra­markki­noin­ti­in ja mui­hin edel­lä mainit­tui­hin käyt­tö­tarkoituk­si­in, ellei henkilö ole tätä kieltänyt.

Rek­isteröidyl­lä on mah­dol­lisu­us nähdä ja tarkas­taa itseään koske­vat tiedot ja tieto­ja voidaan kor­ja­ta tarvit­taes­sa. Rek­isteröidyl­lä on oikeus rajoit­taa itseään koske­vien tieto­jen käyt­töä markkinointiviestintään.

Henkilöti­eto­ja voidaan luovut­taa vain voimas­sa ole­van lain­säädän­nön sal­li­mal­la ja velvoit­taval­la taval­la, mm. huolel­lis­es­ti val­i­tu­ille yhteistyökump­paneille, jos rek­isteröi­ty ei ole kieltänyt tieto­jen luovut­tamista. Yhteistyökump­paneil­la ei ole oikeut­ta luovut­taa vas­taan­ot­tami­aan henkilöti­eto­ja edelleen. Henkilöti­eto­ja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulkop­uolelle, ellei se ole tieto­jen käsit­te­lyn tarkoituk­sien tai teknisen toteut­tamisen kannal­ta tarpeellista.

Rek­isteröi­ty voi vaa­tia itseään koske­vien tieto­jen poistamista.

Asi­a­ton pääsy tietoi­hin ja tieto­ja sisältäville lait­teille ja aineis­toi­hin on estet­ty eri­laisin teknisin ja hallinnol­lisin keinoin.

Käsittelysäännöt

tulost­a­mi­nensal­lit­tu
tulostei­den säilyttäminentilois­sa joi­hin ei pääsyä ulkopuolisilta
tulostei­den hävittäminenkäyt­täen silp­puria tai paperintuhousastiaa
tieto­jen kopiointi/ tal­len­t­a­mi­nen jär­jestelmän ulkopuolellesal­lit­tu
jär­jestelmän etäkäyttösal­lit­tu
etäkäyt­tö yri­tyk­sen tar­joa­mal­la kan­net­taval­la tietokoneellasal­lit­tu
etäkäyt­tö yri­tyk­sen tar­joa­mal­la puhe­limel­la tai mobiililaitteellasal­lit­tu
etäkäyt­tö omil­la laitteillaei sal­lit­tu
lähetys sähkö­posti­nasal­lit­tu sisäis­es­ti / rajoituksin
henkilöti­eto­jen luovut­ta­mi­nen yri­tyk­sen ulkopuolellesal­lit­tu ain­oas­taan rek­isterin käyt­tö­tarkoituk­seen liit­tyvis­sä tilanteissa

Tieto­jen luokittelu

Julki­nenSisäi­nenLuot­ta­muk­selli­nenErit­täin luottamuksellinen
julkises­ti saatavil­la ole­vat tiedotyri­tyk­sen sisäiseen käyt­töön tarkoite­tut tiedotain­oas­taan eri­tyiseen käyt­töön tarkoite­tut tiedottiedot, joiden luot­ta­muk­sel­lisu­us eri­tyis­es­ti varmistettava

 

Evästeet

Verkko­sivus­tomme aset­taa lait­teeseesi evästeitä. Evästei­den avul­la käyt­täjä voidaan esimerkik­si tun­nistaa samak­si eri käyn­tik­er­to­jen ja sivun­latausten välillä.

Käytämme evästeitä seu­raavi­in tarkoituksiin:

 • verkko­sivus­ton kehit­tämi­nen kävi­jätiedon perusteella
 • main­on­nan tulosseu­ran­ta (evästei­den avul­la pystymme mit­taa­maan esimerkik­si minkä main­oskana­van kaut­ta saamme yhteydenottoja)
 • main­on­nan kohdis­t­a­mi­nen (voimme evästei­den avul­la kohdis­taa sin­ulle main­ok­sia esimerkik­si Face­bookissa tai Googlen mainosverkostoissa)
 • palvelun toteut­tamisek­si, esimerkik­si sivuil­lamme ole­va chat-ohjelmis­to tun­nistaa sin­ut samak­si käyt­täjäk­si ja voit jatkaa jo aiem­min aloit­ta­maasi keskustelua anta­mat­ta tieto­jasi uudestaan.

Ase­tamme verkkopalvelus­samme selaimeesi seu­raavien palvelun­tar­joa­jien evästeitä:

 • Google
 • Face­book(main­on­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)
 • LinkedIn(main­on­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)
 • WP Live Chat (asi­akkaan tun­nist­a­mi­nen samak­si eri chat-keskustelu­jen välillä).

Google, Face­book ja LinkedIn keräävät sinus­ta EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen mukaan henkilötiedok­si määriteltävää tietoa. Täl­laista tietoa ovat esimerkik­si yksilöi­ty tun­niste tai IP-osoite.

Voit estää eväis­tei­den käytön selaime­si evästeasetuksista.

Innovaatioseteli.eu on kokenei­den kasvuyrit­täjien yhteinen sivus­to, jon­ka kaut­ta tar­joamme mak­su­ton­ta neu­von­taa yri­tys­ten mah­dol­lisu­ud­es­ta saa­da julk­isia tukia. Innovaatioseteli.eu ei ole Busi­ness Fin­landin eikä ELY-keskuk­sen ylläpitämä sivus­to. Tavoit­teenamme on aut­taa suo­ma­laisia yri­tyk­siä kasvu­un ja kansainvälistymiseen.

info@innovaatioseteli.eu
020 7500 285

Pos­tiosoite:
Inno­vaa­tioseteli
PL 8
FI-00981 HELSINKI